Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Διαζύγιο: την επταετή-φαγούρα;
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://crrc-caucasus.blogspot.com/2007/02/divorce-rates-seven-year-itch.html
According to popular lore , marriages often break up after around seven years. Σύμφωνα με τη δημοφιλή λαϊκές παραδόσεις, συχνά γάμοι διαλύονται μετά από περίπου επτά χρόνια. What does the Georgian data say? Τι λέει η γεωργιανή δεδομένα πω; How long have those who are getting divorced typically been married? Πόσο καιρό έχουν όσοι έχουν πάρει διαζύγιο συνήθως ήταν παντρεμένος;
Georgian data does not support the seven-year itch hypothesis. Γεωργιανή δεδομένα δεν υποστηρίζουν την επταετή υπόθεση φαγούρα. Divorces seem to be pretty equally distributed across the years, with some fluctuations, year-by-year. Διαζυγίων φαίνεται να είναι αρκετά κατανέμονται ισομερώς σε όλη την χρόνια, με ορισμένες διακυμάνσεις, χρόνια-σε ετήσια βάση.
In some ways, a fairly high number of divorces still takes place after 15 years (according to the data, the number of couples breaking up after more than 20 years is the single largest group of divorcees, but it consolidates all 20+ data). Κατά κάποιο τρόπο, ένας σχετικά μεγάλος αριθμός των διαζυγίων συνεχίζουν να γίνονται μετά από 15 χρόνια (σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των ζευγαριών διάλυση μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, είναι η μεγαλύτερη ενιαία ομάδα των διαζευγμένων, αλλά ενοποιεί όλα τα στοιχεία 20 +).
As for the total divorce number, it has remained stable from 2001 to 2005, at around 1900 divorces per year. Όσον αφορά το συνολικό αριθμό διαζύγιο, έχει παραμείνει σταθερή από το 2001 έως το 2005 σε περίπου 1900 διαζύγια ανά έτος. By comparison, around 13.000 people married annually, with an upward tendency more recently (2005 a bumper year, with 18.012 marriages). Συγκριτικά, περίπου 13,000 ανθρώπους κάθε χρόνο παντρεμένος, με την ανοδική τάση πιο πρόσφατα (2005 ένα χρόνο προφυλακτήρα, με 18,012 γάμους).
According to one divorce league table (some inconsistency here), Georgia has about 12% divorces per marriage, Azerbaijan 15%, Armenia at 18%. Σύμφωνα με έναν πίνακα κατάταξης διαζύγιο (κάποια αντίφαση εδώ), η Γεωργία έχει διαζύγια περίπου 12% ανά γάμου, 15% το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία στο 18%. Matrimonial harmony, or at least stubborn persistence, compared to Kyrgyzstan (25), Kazakhstan (39), United States (41), Russia (65) or Belarus (69). Γαμικές αρμονία, ή τουλάχιστον πεισματική εμμονή, σε σύγκριση με το Κιργιστάν (25), Καζακστάν (39), Ηνωμένες Πολιτείες (41), Ρωσία (65) ή τη Λευκορωσία (69). Take another league table in which divorces are listed by 1000 people, and the US comes first in divorces (4.95), Russia third (3.36), and Georgia would still come below Syria, with less than 0.5 divorces per 1000 people. Πάρτε ένα άλλο πίνακα κατάταξης στην οποία απαριθμούνται διαζυγίων από 1000 άτομα, και τις ΗΠΑ έρχεται για πρώτη φορά το διαζυγίων (4,95), Ρωσία τρίτου (3,36), και της Γεωργίας θα εξακολουθεί να έρθει κάτω από τη Συρία, με λιγότερο από 0,5 διαζύγια ανά 1.000 άτομα.
The Georgian data, and much more engaging information, is available on these pages of the Georgian Department of Statistics. Η γεωργιανή δεδομένα, και πολύ πιο ελκυστικός πληροφορίες, είναι διαθέσιμες σε αυτές τις σελίδες του γεωργιανού Τμήματος Στατιστικής.

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.js.gov.cn/JSGOVEN08/serviceonline/200805/t20080526_214235.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: