Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

ΒΕΛΓΙΟ: ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Pères divorcés se battre pour les droits de visite des enfants 
Source: De Morgen - Belgique - 12/06/1910, 16h18 
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1192148/2010/12/06/Gescheiden-vaders-strijden-voor-bezoekrecht-kinderen.dhtml 
HLN - Sexe & Relations - 12/06/1910 16:18 
http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/1192148/2010/12/06/Gescheiden-vaders-strijden-voor-bezoekrecht-kinderen.dhtml 
  
 
  
  
© photonews 
À la suite de Santa Claus ont une douzaine de pères divorcés pour le ministère de la Justice à Bruxelles manifeste des droits de visite de plus pour leurs enfants et à soulever la question avec le public de divulguer. 
L'éducation 
Lors de la manifestation, une délégation reçue au bureau du ministre de la Justice Stefaan De Clerck. Certains membres de l'association SOS Papa Belgique a évoqué le problème du droit de visite et le droit à avoir une relation personnelle avec leur enfant (s). Cette notamment en termes de leurs études.  
Le manque d'affection 
"Vingt pour cent des enfants vivant en Belgique, et séparés d'un parent qui est habituellement le père, dit Kerim Maamer de l'association. "Le manque d'affection d'un père empêche la formation de l'enfant et, dans certains cas, le père, même noirci par la mère, ce qui peut causer un traumatisme. L'enfant est alors« programmé »et veut son père pour voir. Parent aliénation est Belgique malheureusement pas reconnu.  
Lorsque le droit de visite de non-respect procureur refuse d'intervenir, at-il déploré. (Belga / ep) 
  
Belgian divorced fathers fighting for child visitation rights 
Source: De Morgen - Belgium - 12.6.1910, 4:18 p.m. 
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1192148/2010/12/06/Gescheiden-vaders-strijden-voor-bezoekrecht-kinderen.dhtml 
HLN - Sex & Relationships - 06/12/1910 4:18 p.m. 
http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/1192148/2010/12/06/Gescheiden-vaders-strijden-voor-bezoekrecht-kinderen.dhtml 
  
 
  
  
© photonews 
  
Following Santa Claus have a dozen divorced fathers for the Ministry of Justice in Brussels manifested more visitation rights for their children and to raise the issue with the public to disclose. 
Education 
During the demonstration, a delegation received at the office of Justice Minister Stefaan De Clerck. Some members of the association SOS Papa Belgium pointed to the problem of visiting rights and the right to having a personal relationship with their child (ren). This especially in terms of their education. 
Lack of affection 
"Twenty percent of children living in Belgium, and separated from a parent that is usually the father," said Kerim Maamer of the association. "The lack of affection of a father obstructs the formation of the child and in some cases the father even blackened by the mother, which can cause trauma. The child is then" programmed "and wants his father to see. Parent Alienation is Belgium unfortunately not recognized.  
When the visiting rights of non-compliance Prosecutor refuses to intervene, "he lamented. (Belga / ep) 
  
Gescheiden vaders strijden voor bezoekrecht kinderen 
Bron: De Morgen - Binnenland - 06/12/10, 16u18 
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1192148/2010/12/06/Gescheiden-vaders-strijden-voor-bezoekrecht-kinderen.dhtml 
HLN - Seks & Relaties - 06/12/10 16u18 
http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/1192148/2010/12/06/Gescheiden-vaders-strijden-voor-bezoekrecht-kinderen.dhtml 
  
 
  
  
© photo news 
  
Naar aanleiding van Sinterklaas hebben een tiental gescheiden vaders voor de FOD Justitie in Brussel gemanifesteerd om meer bezoekrecht te krijgen voor hun kinderen en om het probleem bij de publieke opinie bekend te maken. 
Onderwijs 
Tijdens de demonstratie werd een delegatie ontvangen op het kabinet van minister van Justitie Stefaan De Clerck. Enkele leden van de vereniging SOS Papa België wezen op de problematiek rond het bezoekrecht en het recht op het hebben van een persoonlijke relatie met hun kind(eren). Dit vooral op het vlak van hun onderwijs. 
Gebrek genegenheid 
"Twintig procent van de kinderen in België leven gescheiden van één ouder en dat is meestal de vader", zei Kerim Maamer van de vereniging. "Het ontbreken van genegenheid van een vader belemmert de vorming van het kind en in sommige gevallen wordt de vader zelfs zwartgemaakt door de moeder, wat kan zorgen voor trauma's. Het kind wordt dan 'geprogrammeerd' en wil zijn vader niet zien. Oudervervreemding wordt in België jammer genoeg niet erkend.  
Wanneer het bezoekrecht niet wordt nageleefd, weigert justitie tussen te komen", betreurde hij. (belga/ep)
Winnaar Vaderdagtrofee m/v 2010: Op vrijdagmiddag 18 juni werd in Amsterdam op het jaarlijkse Symposium Vaderschap van Vaderkenniscentrum.nl met de Universiteit van Amsterdam en IkVader weer de winnaar van de Vaderdagtrofee m/v 2010 bekend gemaakt. Orville Breeveld en Glenn Helberg hebben dit jaar de trofee samen gewonnen voor hun initiatieven voor Surinaamse en Antilliaanse vaders (Vitamine Vader, Voorstel Vaderschapswet). Symposium en uitreiking waren een groot succes. Zie verder http://www.vaderdagtrofee.nl - Inlichtingen bij Peter Tromp (T. 030 - 238 3636, Email) - http://www.vaderkenniscentrum.nl

Δεν υπάρχουν σχόλια: