Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Γονική άδεια σε αστυνομικό


Νόμιμο κρίθηκε από το ΣτΕ το Π.Δ. για όσους υπηρετούν στην αστυνομία

Άδεια ανατροφής τέκνων μπορούν να λαμβάνουν και οι δύο γονείς αστυνομικοί, χωρίς όμως αποδοχές. 

Αυτό αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίνοντας νόμιμη σχετική διάταξη προεδρικού διατάγματος που εστάλη προς επεξεργασία από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αντίθετα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε μη νόμιμο το μέρος του ίδιου διατάγματος με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού. 

Οι επίμαχες ρυθμίσεις δεν... πέρασαν από τις εξετάσεις του ΣτΕ γιατί οι δικαστές έκριναν ότι δεν μπορεί να πραγματοποιούνται μεταθέσεις με προσωπικά και όχι με υπηρεσιακά κριτήρια. 
Το γεγονός αυτό, κατά τους δικαστικούς λειτουργούς, έχει άμεση συνέπεια στη στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών με το κατάλληλο προσωπικό.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της γονικής άδειας η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι :
«Στους γονείς αστυνομικούς που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο. Διάστημα τριών μηνών της άδειας αυτής χορηγείται άπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω. Η ως άνω τρίμηνη άδεια χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος αυτών των αδειών δεν συνυπολογίζεται στην πραγματική υπηρεσία και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις.
Εξ άλλου: Με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή, προωθείται νομοθετική τροποποίηση του άρθρου που αφορά στις «Άδειες Αστυνομικού Προσωπικού», προκειμένου να συμπεριληφθεί η χορήγηση, σε γονείς αστυνομικούς, τρίμηνης άδειας με αποδοχές, για ανατροφή τρίτου τέκνου και άνω.Οι ειδικότερες ρυθμίσεις και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας, θα περιγράφονται στη σχετική τροποποίηση, η οποία συνιστά εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/90673/proothisi-nomoshedioy-sti-goniki-adeia-astynomikon--
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:
Β. Εργαζόμενοι πατέρες - Χορήγηση άδειας ή μειωμένου ωραρίου για ανατροφή τέκνου (υποθέσεις 8893/2007, 12873/2007, 6197/2007, 13047/2007, 5975/2007, 7051/2007, 14923/2007, 15032/2007, 14763/2007, 15096/2007)
Ήδη, κατά τη διάρκεια του έτους 2006, πατέρες εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα είχαν ζητήσει με αναφορές τους τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου να κάνουν χρήση 9μηνης άδειας ή μειωμένου ωραρίου για την ανατροφή του παιδιού τους (Ετήσια Εκθεση 2006, σ.242). Ο Συνήγορος του Πολίτη ενημέρωσε τους ενδιαφερομένους για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και για την επικείμενη τότε ψήφιση του νέου δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, το άρθρο 53 του οποίου προβλέπει τη χορήγηση της άδειας ανατροφής παιδιού και στους πατέρες και τους καθοδήγησε προκειμένου να καταθέσουν το συντομότερο δυνατόν σχετική αίτηση στην υπηρεσία τους. Στη συνέχεια, οι σχετικές αιτήσεις ικανοποιήθηκαν (υποθέσεις 17858/2006,14395/2006).
Ωστόσο, κατά το τρέχον έτος σημειώθηκε αυξημένη υποβολή αναφορών εργαζομένων της ιδίας κατηγορίας με συναφή αιτήματα, οι οποίες εκκρεμούν. Από την διερεύνηση των εν λόγω αναφορών ανακύπτουν ορισμένα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του νέου δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, ως προς την χορήγηση της εννεάμηνης άδειας ή του μειωμένου ωραρίου σε πατέρες δημόσιους υπαλλήλους, Η μη απασχόληση της μητέρας ή η αυτοαπασχόλησή της, η έναρξη χρήσης του σχετικού δικαιώματος, ο υπολογισμός του διαστήματος χορήγησης της εν λόγω άδειας ή ο συμψηφισμό της σε περίπτωση γέννησης δεύτερου παιδιού, έχουν αναδειχθεί ως σημεία τριβής μεταξύ των αιτούντων του εν λόγω δικαιώματος και των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η κοινοτική ρύθμιση (οδηγία 2002/73ΕΚ), κατ’εφαρμογή της οποίας ψηφίστηκε ο Ν.3488/2006, δεν δεσμεύει τα κράτη μέλη ως προς την αναγνώριση αυτοτελούς δικαιώματος στους εργαζόμενους πατέρες. Περιορίζεται στη μέριμνα για την προστασία των γονέων, μητέρων και πατέρων, που κάνουν, ήδη, χρήση της εν λόγω άδειας, χωρίς να υπεισέρχεται, συνακόλουθα, σε όρους και προϋποθέσεις θέσπισης σχετικού δικαιώματος. Ωστόσο, ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει από τη διερεύνηση των υποβληθεισών στην Αρχή αναφορών, σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ή του μειωμένου ωραρίου σε άνδρες δημοσίους υπαλλήλους, φαίνεται, ότι μπορούν να εκληφθούν ότι εισάγουν έμμεση διάκριση λόγω φύλου. Για το λόγο αυτό πρόκειται να τεθούν υπ’ όψιν του ΥΠΕΣΔΔΑ επισημάνσεις και προτάσεις για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στο πεδίο διερεύνησης των εν λόγω αναφορών.
Γ. Εργαζόμενος πατέρας - Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης (υπόθεση 18643/2006)
Εργαζόμενος των ΗΛΠΑΠ, απευθύνθηκε το προηγούμενο έτος στον Συνήγορο του Πολίτη, επικαλούμενος ότι η άρνηση χορήγησης σε αυτόν άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης του τέκνου του συνιστά διάκριση λόγω φύλου. Κατά τη διερεύνηση της αναφοράς (Ετήσια Εκθεση 2006, σ. 242) δεν προέκυψε κατ’ αρχήν άμεση διάκριση λόγω φύλου. Μετά από επικοινωνία με την διεύθυνση προσωπικού των ΗΛΠΑΠ και μελέτη του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, προέκυψε ότι, βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων, οι εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες, που απασχολούνται σε απογευματινή βάρδια δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση της εν λόγω άδειας, εφόσον μπορούν να επισκεφτούν το σχολείο σε μη εργάσιμες ώρες. Ωστόσο, το όλο ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο άμεσης διερεύνησης, καθώς έχει προσφάτως κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην εν λόγω άδεια και για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση.


Δεν υπάρχουν σχόλια: