Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Αυστηρότερες προϋποθέσεις για την κατάθεση αίτησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Αυστηρότερες προϋποθέσεις για την κατάθεση αίτησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2014, με τη θέση σε ισχύ του νέου Κανόνα 47 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου. Αυτή η τροποποίηση των Κανόνων, έτσι σχεδιασμένη ώστε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του Δικαστηρίου και να επιταχύνει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που απευθύνονται προς αυτό, εισάγει δύο μεγάλες αλλαγές  οι οποίες θα καθορίζουν αν μία αίτηση θα οδηγήσει σε συγκρότηση του Δικαστηρίου ή αν θα απορριφθεί χωρίς να εξεταστεί από αυτό.
Η πρώτη αλλαγή αφορά στις πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται στα Δικαστήριο από τους αιτούντες προκειμένου να είναι αυτό σε θέση να εξετάσει τις αιτήσεις τους και ως εκ τούτου να εκτελέσει τα καθήκοντά του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Στο μέλλον, κάθε αίτηση που αποστέλλεται στο Δικαστήριο θα πρέπει να συμπληρώνεται στο σύνολό της και να συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών εγγράφων. Όλες οι ελλιπείς αιτήσεις θα απορρίπτονται από το Δικαστήριο.
Η δεύτερη αλλαγή αφορά στη διακοπή της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να κατατεθεί μία αίτηση στο Δικαστήριο, δηλαδή εντός έξι μηνών από την έκδοση  τελεσίδικης απόφασης του ανωτάτου εγχώριου δικαστηρίου , το οποίο είχε τη δικαιοδοσία να κρίνει την υπόθεση. Για να διακοπεί η προθεσμία αυτή πλέον, η αίτηση θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται με τον Κανόνα 47. Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί στο Δικαστήριο, προσηκόντως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα εντός της προθεσμίας που ορίζει η Σύμβαση. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα λαμβάνονται πλέον υπόψη προκειμένου να διακόπτεται η εξάμηνη προθεσμία.
Για να επικουρήσει τους αιτούντες στη συμμόρφωση προς τους νέους κανόνες, το Δικαστήριο θα επεκτείνει το εύρος του παρεχόμενου πληροφοριακού υλικού, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, και όχι μόνο στις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Αγγλικά και Γαλλικά) αλλά και στις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της Σύμβασης. Ένα νέο και απλοποιημένο έντυπο αίτησης θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (www.echr.coe.int) από την  1η Ιανουαρίου 2014, μαζί με αρχεία πληροφοριών σχεδιασμένα να βοηθήσουν τους αιτούντες στη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης και στη συμμόρφωση με τους νέους κανόνες.
Επιμέλεια & Μετάφραση είδησης: Λαμπροπούλου Βικτώρια

Δεν υπάρχουν σχόλια: