Δευτέρα, 14 Απριλίου 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επώνυμο …………………………………………………………………………
Όνομα …………………………………………………………………………
Πατρώνυμο …………………………………………………………………………
Έτος Γεννήσεως ……………………………….. Α.Δ.Τ.………………………………
Αρ.Τέκνων/Φύλο …………………………………………………………………………
Δ/νση Οικίας …………………………………………………………………………
Τ.Κ. …………………….………Πόλη………………………………
Τηλ. Οικίας …………………………………………………………………………
Κινητό …………………………………………………………………………
Ε-mail …………………………………………………………………………
Επάγγελμα …………………………………………………………………………
Δ/νση Γραφείου …………………………………………………………………………
Τ.Κ. …………………………….Πόλη………………………………
Τηλ.Γραφείου …………………………………………………………………………
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Επιθυμώ να συμμετάσχω στις παρακάτω επιτροπές:
α) Νομικών Θεμάτων, β) Υγείας, γ) Παιδείας, δ) Πολιτισμού-Καλλιτεχνικών,
ε) Θεσμικών, στ) Νέων τεχνολογιών-Πληροφορικής, ε)Ψυχαγωγίας, ζ) Επικοινωνίας
Άλλη(ποια):
Στο Παράρτημα:
Συμφωνώ με το Καταστατικό του Συλλόγου.
Δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα εναντίον των παιδιών μου.

Ημερομηνία …./…./200..
Ο-Η Αιτ….
(Υπογραφή)


ΣΥ.Γ.Α.ΠΑ. Α.Φ.Μ. 998974651 Β' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης
Αρ Έγκρισης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 10085/2005.
Αρ.Τραπεζ. Λογαριασμού για Συνδρομές-Εισφορές κλπ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 213/480139-35 ΙΒΑΝ GR33 0110 2130 0000 2134 8013 935 ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠEΖΑΣ-BIC ETHNGRAA

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Σύλλογος για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια»

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1ο
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία : «Σύλλογος για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια»

Άρθρο 2o
'Έδρα του σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 3o
Σκοποί του σωματείου είναι :
1) Ανάδειξη προβλημάτων σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων.
2) Έρευνα και εμβάθυνση σε θέματα οικογενειακού δικαίου και βελτίωση της κατάστασης των διαλυμένων οικογενειών.
3) Δημιουργία, στήριξη φορέα ‘διαμεσολαβητή’ για την σωστή και ειρηνική συνύπαρξη ζεύγους.
4) Προβολή των δικαιωμάτων του άνδρα τόσο στην κοινωνική όσο και στην οικογενειακή σχέση πριν ή μετά το γάμο ή το διαζύγιο. Οικονομικά του ζευγαριού.
5) Θεσμικό πλαίσιο, νομική και συνταγματική προστασία των ανδρών τόσο σε θέματα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, παροχών, υπηρεσιών, διοικητικές υπηρεσίες, κτλ
6) Η μελέτη προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σε σχέση και με τις εργασιακές τους δραστηριότητες και το φύλο τους. Δικαιώματά τους.
7) Προστασία, στήριξη ανδρών από ψυχολογική και σωματική βία. Καταγραφή κακοποιημένων ανδρών στην Ελλάδα και θυμάτων παρενόχλησης.
8) Στήριξη και προστασία των παιδιών όταν θεωρούνται ως αντικείμενα ‘εκμετάλλευσης’ από τους γονείς. Η θέση του πατέρα. Σχέση πατέρα-παιδιών. μονογονεϊκές οικογένειες.
9) Η ισότιμη μεταχείριση των μελών του σε θέματα εργασίας και αμοιβής και νομικής προστασίας.
10) Συμπαράσταση και στήριξη κάθε μέλους τόσο νομική όσο και ηθική
11) Η σύνδεση με άλλους φορείς – Συλλόγους παρεμφερείς της χώρας και του εξωτερικού.
12) Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών.

Άρθρο 4o
Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι :
1) Η προβολή με κάθε νόμιμο μέσο και ανάπτυξη των θεμάτων που αφορούν τα μέλη του Σωματείου, ως προς όλες τις αρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες, αλλά και ως προς όλα τα θεσμοθετημένα 'Όργανα, Νομοθετική Εξουσία, Δικαιοσύνη και Συλλόγους. Συνταγματική Προστασία
2) Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, κτλ.
3) Έκδοση περιοδικού, δελτίων, εντύπων, συγγραμμάτων. Δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων, διεθνούς ιστοσελίδας internet, βάσης δεδομένων μελών, αρχείο ελληνικών και ξένων παρεμφερών συλλόγων, μελών, κτλ.
4) Διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οποιοδήποτε άλλο μέσο που κρίνεται εκάστοτε απαραίτητο για την προαγωγή, προάσπιση και πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου και της ισότητας.
5) Δημιουργία ομάδων εργασίας και επιτροπών οι οποίες θα επεξεργάζονται θέματα που αφορούν στην εργασία, στην έρευνα, στο μέλλον της μονογονεϊκής οικογένειας, στην υγεία, στο ανθρώπινο δυναμικό. Δημιουργία Επιτροπών: Ψυχαγωγίας-πολιτιστικών, Παιδείας, Πρόνοιας, ιατρικών θεμάτων, νομικών θεμάτων, νεολαίας και νέων τεχνολογιών, επιστημονικών θεμάτων, οικονομικών θεμάτων, δημοσιεύσεων και τύπου.

Για το σκοπό αυτό το σωματείο μπορεί να συνεργάζεται με τους συλλόγους όλων των επαγγελμάτων, τους συλλόγους Δημοσίων και άλλων Υπαλλήλων, τους συλλόγους κακοποιημένων γυναικών, κοινωνικούς και άλλους φορείς και συλλόγους, κ.λ.π.

Β. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 5ο
Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι πληρούν όλους τους παρακάτω όρους:
Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών που νομιμοποιούνται στην Ελλάδα
Να έχουν υποστεί ή να έχει υποπέσει στην αντίληψή του άνιση μεταχείριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: